برای مصارف ماکارونی از گندم سخت دوروم، آرد خاصی می گیرند با نام سمولینا که دانه های درشتی داشته و رنگ آن زرد کهربایی است. برخی موارد نیز از آرد نول زبر استفاده می کنند