این شرکت با توجه به تجربه بیش از نیم قرن فعالیت درخشان در صنعت آسیابانی در زمینه امور مشاوره ای پیرامون صنعت آسیابانی و امور فنی و مهندسی، مشارکت یا اجرای پروژه های پژوهشی و علمی و نیز آموزش آمادگی ارائه خدمات دارد.