آردی است که بیشتر از اندوسپرم گندم تهیه می شود با محدوده گلوتنی حداقل 26 درصد که نسبت به مابقی آردها دارای مقاومت کششی بالاتری است و این مشخصه مناسب تولید نان های حجیم و نیمه حجیم است.